สำเนาสลิป หน้าที่ 8

posted on 31 Aug 2008 13:24 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

       

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปหน้าที่  8  ( อันดับที่ 176 - อันดับที่ 200 นะคะ ) 

176.  สมทบทุน ซื้อเสื้อเกราะ จำนวนเงิน  500.- บาท

วันที่  13  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในนามของ

คุณวิวรรณ  อู๋ไพจิตร

คุณพอฤดี  คลังกรณ์

คุณรินนภา  ธีราจิรกร

177. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย พี่นันท์/

วันที่  12  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคในนามของ  กัปตันพัฑร์ Exteen (พัฑร์  แตงพันธ์)

เว็บบล็อก  http://captain-patt.exteen.com/

รวม 43 รายการ เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,600.- บาท

178.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย สหวิริยาสตีลฯ /

วันที่  13   พฤสจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,600.- บาท

บริจาคในนามของ กลุ่มพนักงาน บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

179. คุณศรียุดา  อนุวรรณะวิภาค

วันที่  10  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  250.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  250.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500.- บาท

180. คุณรัชนี  นิธิพงษ์วณิช

วันที่  14  พฤศจิกายน  2551

บริจคมนส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

181. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายบ้านพี่พลอย/ Exteen

วันที่  14  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

บริจาคในนามของ  พี่รัตน์ Exteen เว็บบล็อก  http://henggy1.exteen.com/

182. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย I-Phan / Exteen

และ คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่ตุ้มเป๊ะ / Exteen

วันที่  14  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน 200.- บาท

บริจาคในนามของ คุณนิด Exteen

เว็บบล็อก  http://tinywaffle.exteen.com/

183. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย คุณอังคณา/

วันที่  14  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณอังคณา  สิริเวสมาศ

184. เพื่อนๆ เภสัช มศว. รุ่น 7 และห้องยาสมิติเวช ศรีนครินทร์

วันที่  16  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,900.- บาท

185.  คุณ RAE

วันที่  13  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  800.- บาท

186.  คุณ RAE

วันที่  11  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  2,000.- บาท

187. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายน้องรัตตี้ ไดอารีคลับ/

วันที่ 17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,750.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  6,750.- บาท

บริจาคในนามของ น้องรัตตี้และเพื่อนๆ

ไดอารีอีส http://iamrao.diaryclub.com/

  188.  Exteen Auction Helps 

วันที่  17   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของคุณ ฟิวส์ /  Season Change  มูลค่า  666.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  666.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ ผู้กองโหด Exteen

เว็บบล็อก ผมไม่ใช่ทหารครับ  http://52crazy.exteen.com/

  189.  Exteen Auction Helps 

วันที่  17   พฤศจิกายน   2551

ประมูลข องคุณ แนน /โคมไฟ  มูลค่า  1,000.- บาท

ประมูลของ คุณเฉาก๊วย /คอลเล็คชั่นเฉาก๊วย  มูลค่า 3,000.- บาท

ประมูลของ คุณนานา หมีโหด /NIBIRU  มูลค่า 3,200.- บาท

ประมูลของ คุณโรงบ่มฝัน /ต้นฉบับนิทานกำแพง  มูลค่า 3,620.- บาท

ประมูลของ คุณพ่อม้า /หนังสือ มูลค่า 1,200.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  12,020.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ คุณร่มที่ไม่มี R

เว็บบล็อก ร่มไม่มี R  http://umbella.exteen.com/

 190. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายพี่อุ๊/

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  15,000.- บาท

 คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สายพี่อุ๊/

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  20,000.- บาท

บริจาคในนามของ พี่อุ๊และชาวพรรค ค่ะ ^^

  191. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สายนุชชี่/ 

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณกมลทิพย์ ภาสวรและครอบครัว

และ คุณจันทนา  ดำวรรณ

  192.  Exteen Auction Helps 

วันที่  18   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของคุณ คุณรินนา /ไข่แมว  มูลค่า  3,600.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  3,600.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ คุณ Zephyrus  Exteen

เว็บบล็อก ตากลม  http://zephyrussly.exteen.com/

193. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สายบ้านพี่พลอย/

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

บริจาคในนามของ คุณขนิษฐา  ดิลกมงคลจารุ

  194.  Exteen Auction Helps 

วันที่  17   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของ คุณ หมูดี /แก้วน้ำ Man U  มูลค่า  1,111.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,111.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ คุณ Eddalion  Exteen

เว็บบล็อก Eddalion  http://stardustblog.exteen.com/

  195.  Exteen Auction Helps 

วันที่  18   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของ คุณเจ้าชายน้อย /วารสารสามสมร  มูลค่า  700.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  700.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ คุณ มนุษย์กล่อง  Exteen

เว็บบล็อก มา-นุดกล่อง  http://tarlomak.exteen.com/

196. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายหมอเชน/

วันที่  18  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,500.- บาท

ผู้บริจาค คือ คุณยาย  (Choco)

เว็บบล็อก สวนดอกไม้ของคุณยาย  http://choco.exteen.com/

  197.  Exteen Auction Helps 

วันที่  18   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของ เฮียเส่ง /หนังสือ  มูลค่า  2,000.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  2,000.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ พี่นันท์  Exteen

เว็บบล็อก ทุกที่ที่มีรักฉันอยู่ที่นั่น  http://ploypee.exteen.com/

  198.  Exteen Auction Helps 

วันที่  18   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของ คุณไฮนีย์ / CD  มูลค่า  511.- บาท

ประมูลของ คุณไนท์ / CD มูลค่า  360.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 900.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ คุณ Johny-Co  Exteen

เว็บบล็อก  http://johnyco.exteen.com/

  199.  Exteen Auction Helps 

วันที่  18   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของคุณ คุณบองเต่า /พวงกุญแจลิง  มูลค่า  855.- บาท

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  855.-  บาท  

ผู้ประมูล คือ คุณ ตา-กลม  Exteen

เว็บบล็อก ตากลม  http://taklom.exteen.com/

  200.  คุณศุภาพร   สุวรรณเทศ 

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  200.- บาท