สำเนาสลิป หน้าที่ 10

posted on 31 Aug 2008 13:24 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

       

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปหน้าที่  10  ( อันดับที่ 226 - อันดับที่ 250 นะคะ )  

  226. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายพี่พลอย/ Exteen.   

วันที่  25  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 2,560.- บาท

บริจาคในนามของ น้องขวัญและเพื่อนๆ จ.เชียงใหม่ ^^

  227.  คุณนวรัตน์  เฉลิมเผ่า 

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

  228.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สายบริษัท Mitsubishi  Thai - MC / 

วันที่  26  พฤศจิกายน  2551

สมทบทุนร่วมซื้อ  เสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 2 ตัว   เป็นเงิน  10,000.- บาท

สมทบทุนร่วมซื้อ  แว่นตานิรภัยกันสะเก็ด Revision จำนวน 7 อัน  เป็นเงิน  18,760.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  28,760.- บาท

บริจาคในนามของ เพื่อนๆ พนักงานบริษัทมิตซูบิชิ ไทย-เอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

  229.  คุณมาลินี  เกรียงไกรลิปิกร 

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

  230.  ครอบครัว จงเจริญยานนท์ 

วันที่  26  พฤศจิกายน  2551

สมทบทุนในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,000.- บาท

บริจาคในนามของ คุณพงศ์ธวัช - คุณอ้อมวดี  จงเจริญยานนท์

คุณตัชชณพงศ์  จงเจริญยานนท์

คุณภูมิพัธน์  จงเจริญยานนท์

  231.  คุณวิชญ์   ติยเวศย์ 

วันที่  26  พฤสจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

  232.  Exteen Auction Helps 

วันที่  23  พฤศจิกายน  2551

ประมูลของคุณวิชัย  / ปากกา เสื้อ และย่าม 

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.-  บาท

ประมูลโดย คุณ  Wadoiji  Exteen.

เว็บบล็อก  http://sadmanstanding.exteen.com/

  233.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายบ้านพี่พลอย/ 

วันที่  26  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  6,500.-  บาท

บริจาคในนามของ คุณรัชตา  พฤกษยาภัย และเพื่อนๆ คนไทยในอเมริกา

< ขอบคุณพี่แอ๊นท์และเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกๆ คน มากๆ นะคะ >

  234.  คุณบงกช   มลิลา 

วันนที่  18  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  2,000.-  บาท

235.  คุณเบญจมาศ  จตุรภัทรรักษ์

วันที่  27  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  250.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  250.- บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินบริจาคจำนวน  500.- บาท

236.  คุณนฤมล   เอี่ยมสอาด

วันที่  26  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,700.-  บาท

237.  คุณกาญจนา  ธนวัฒน์เดช

วันที่  23  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.-  บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,000.-  บาท

  238.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย อายิโนะโมโต๊ะ/ 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,242.-  บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.-  บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  6,242.-  บาท

บริจาคในนามของ กลุ่มผองเพื่อนพนักงาน กลุ่มบริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

  239. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่แอลลี่ /  

วันที่   27   พฤศจิกายน   2551    

บริจาคในส่วนของ - เสื้อเกราะ   เป็นจำนวนเงิน 1,100.- บาท

บริจาคในนามของพี่แอลลี่และเพื่อนสมาชิกเว็บบอร์ดรักลูกแฟมิลี่  http://board.raklukefamilygroup.com/

  240.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายบ้านพี่พลอย/ 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.-  บาท

บริจาคในนามของ คุณณัณรินทร์  อินเจียม (ร้านเสริมสวยหญิงจู จ.ภูเก็ต - จ.พังงา)

  241.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายบ้านพี่พลอย/ 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.-  บาท

บริจาคในนามของ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ค่ะ ^^

ผู้ระดมทุน คือ น้องอ้อย ; jasminey  Exteen. 

เว็บบล็อก http://jasminey.exteen.com/  

242.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 47/

วันที่  27  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -จักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  6,000.-  บาท

  243.  Exteen Auction Helps 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2551

ประมูลของคุณ VAR  / ตุ๊กตาล้มลุกแมวเหมียว

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,007.-  บาท

ประมูลโดย คุณ ช้างต้น  Exteen.

เว็บบล็อก  http://chor-chang.exteen.com/

  244.  คุณอนุชัย  ด่านสมบูรณ์ 

 วันที่  28  พฤศจิกายน  2551

สมทบทุนในทุกรายการ  จำนวนเงิน  500.- บาท

245.  คุณ ไว้เคี้ยว แซ่คู - คุณกัลยา ธรรมชุตาภรณ์ และครอบครัว

วันที่  28  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  1,500.-  บาท

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,500.-  บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  3,000.- บาท

  246.  Exteen Auction Helps 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2551

ประมูลของคุณอัพ  / ลูกเต๋า bobby 

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  2,030.-  บาท

ประมูลโดย คุณ J@-@ey  

247. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย ไอ้แป้น Exteen /

วันที่  28  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ น้องแป้น ( ไอ้แป้น ) Exteen

เว็บบล็อก การ์ตูน I-Phan  http://darkygirl.exteen.com/

248.  คุณวิชัย  วัฒนไพลิน

วันที่  29  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

249.  คุณนิรมล  รังสยาธร

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

250.  คุณท็อป + คุณแนน

วันที่  28  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  250.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  250.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  500.- บาท