สำเนาสลิป หน้าที่ 12

posted on 31 Aug 2008 13:25 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

       

   

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปหน้าที่  12 ( อันดับที่ 276 - อันดับที่ 300 นะคะ )   

276. คุณญาณี  ศรีมารุต

วันที่  3  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน 100.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  200.- บาท

277. คุณจารุวรรณ  หินไชยศรี

วันที่  2 ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

278.คุณณัฐภา  ปิตยานนท์ และครอบครัว

วันที่  3  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  100 บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  100 บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  200.- บาท

279.คุณพร  เวียงวิเศษ

วันที่  2 ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

280. คุณกัลยา

วันที่  4 ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,000.- บาท

281. คุณจินดาพงษ์  เดือนฉาย และเพื่อนๆ

วันที่ 4  ธันวาคม  2551 สมทบทุนเสื้อเกราะ  400 บาท

วันที่  2  ธันวาคม  สมทบทุนยาเวชภัณฑ์  600 บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,000 บาท

282. พี่น้อง  C-OK

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

283. คุณอุษณีย์ และเพื่อนๆ ในจ.กาญจนบุรี

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,075  บาท

284.คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย คุณชญาณี  ตั้งสุขเกษมสันต์/

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

285. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายบ้านพี่พลอย/

วันที่  3  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  209.- บาท

286. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สายคุณปู/

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  5,035.- บาท

287.คุณสุกัญญา แซ่กี่ และคุณอรรวรรณ  อิงลาย

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  200.- บาท

288. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย MBA'X 5 /

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

289. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย นุช 02 (บ้านไผ่) ชุมแพ /

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

290. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย ทราย Black Davil /

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

291.คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายพี่นันท์/

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  3,100.- บาท

  292.  อาม่ากิมเซียะ 

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  - ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคในนามของ อาม่ากิมเซียะ

 

293. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สาย นุชชี่/ Exteen

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  200.- บาท

บริจาคในนามของ คุณ เมษา  แจ่มฟ้า

294. คณะกรรมการจักรยานยนต์  /สาย พี่มาดี/

วันที่  5  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  7,000.- บาท

บริจาคในนามของ

คุณไพจิตร อ.ก.7, คุณยุวคุณ อ.ก.7, คุณนภา, คุณพัชรี และคุณวันเพ็ญ

295. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สาย คุณศิวาพร /

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณศิวาพร  มีกุล

296. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สาย เอ็ดดี้/ Exteen

วันที่  6  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,200.- บาท

บริจาคในนามของ  น้องป้อ+น้องเกม 400 บาท

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี 800 บาท

ผู้ระดมทุน คือ เอ็ดดี้ วชิระ Exteen  เว็บบล็อก http://watchi.exteen.com/

 297.  นิตยสารเที่ยวรอบโลก

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  900.- บาท

  298. คุณอัญชลี  และครอบครัวรัตนภัคกุล 

วันที่  19  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,500.- บาท

บริจาคในนามของ

คุณอัญชลี  ตปนียทรัพย์

คุณวิทวลา  รัตนภัคกุล

คุณน้ำบุษย์  รัตนภัคกุล

  299. คุณบุณฑริก วัฒนาทรัพย์  

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

 300. คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สายนุชชี่ /  Exteen

วันที่  4  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,500.- บาท

บริจาคในนามของ

คุณนนทวรรณ  อมรวิวัฒน์พงษ์

คุณสิริรัตน์  ศรีจักรวาลวงศ์

คุณกาญจณีย์  ลักษณะโยธิน